รับผลิตหัวน๊อต สกรู

ขั้นตอนที่ 4จากเส้นดิ่งที่ลากในขั้นตอนที่ 3 ให้ลากเส้นดิ่งอีกเส้นโดยมีระยะห่างจากเส้นแรกเป็นระยะเท่ากับ ขั้นตอนที่ 5ลากเส้นเฉียงทำมุม 30 องศากับเส้นดิ่งที่ลากในขั้นตอนที่ 3 โดยให้ลากจากจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากขอบวงกลมกับเส้นดิ่งนี้ ดังแสดงในรูปขั้นตอนที่ 8ลากเส้นเฉียงทำมุม 30 องศาต่อจากเส้นโค้งเล็กทั้งสองด้านให้ไปสิ้นสุดที่เส้นที่ลากมาจากมุมของหกเหลี่ยม จากนั้นลากเส้นตรงจากปลายของส่วนโค้งไปตามตามแนวเส้นที่ลากมาจากมุมของหกเหลี่ยมทั้ง 4 เส้น โดยลากไปให้สิ้นสุดที่เส้นดิ่งที่ลากในขั้นตอนที่ 4ขั้นตอนที่ 9

ลากเส้นเพื่อสร้างส่วนที่ลำตัวของสลักเกลียว และส่วนที่เป็นเกลียว สำหรับน้ำหนักเส้นที่ใช้ลาก ให้ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อที่สอนการเขียนเกลียวนอกขั้นตอนที่ ถ้าต้องการแสดงภาพด้านข้างของสลักเกลียว ก็ให้เขียนรูปหกเหลี่ยมและวงกลมที่บรรจุอยู่ภายในหกเหลี่ยมนั้นด้วยเส้นเข้ม